Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество (БНПД) е сдружение с нестопанска цел, създадено през 1999, което има за цел да подпомага с различни инициативи, прояви и информация в сферата на психологията и психотерапията обучението и работата на своите членове.