Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество

Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество (БНПД) е сдружение с нестопанска цел, създадено през 1999 г., което има за цел да подпомага с различни инициативи, прояви и информация в сферата на психологията и психотерапията обучението и работата на своите членове. По-голямата част от нас са дипломирани в неорайхиански подход психотерапевти или специализанти в Български Институт за Неорайхианска Аналитична Психотерапия (БИНАП). Това не изключва възможността за приемане в дружеството и на членове, които са наши съмишленици и симпатизанти, без да са ангажирани пряко в психотерапевтична работа или обучение.

През годините на съществуването си БНПД инциира и проведе поредица от семинари, лекции, интервизии и една конференция. Както и многобройни срещи с представители на различни направления в психотерапията, които обогатиха знанията ни със споделен ценен опит. Животът на един психотерапевт е подчинен на непрекъснатия стремеж към професионално и личностно израстване и развитие – изискване, породено от безкрайното многообразие на проблеми, с които се сблъсква в практиката си и които не търпят предпоставен схематичен подход. На част от тези изисквания се опитва да отговори с работата си и БНПД.

По време на нашите групови интервизии се обсъждат проблеми, свързани с отношенията между психотерапевт и клиент, като всеки от участниците има възможност да сподели своя опит или да почерпи опит от свои колеги. Обсъжда се и се търси изход от затруднени ситуации, породени от съпътстваща психопатология, проследяват се по-интересни случаи от личната практика, предлагат се решения и обратни връзки. Същевременно дружеството винаги е било отворено и към психотерапевтични подходи, които са различни от психотелесния. Убедени сме, че всеки подход има както своите достойнства и възможности, така и своите ограничения. От тази гледна точка за нас са безкрайно интересни лекциите и практическото запознаване с различн форми на психотерапия – юнгианска, трансперсонална, семейните констелации, психодрама и др. Такъв тип комуникации и опит са вече традиция в нашата дейност.

В своята работа и дейност БНПД се ръководи от етични принципи, които са изложени в нашия сайт. Всеки член на нашето дружество е длъжен да ги спазва.