Етичен кодекс

I. Основна мотивация за създаване на професионално-етичен кодекс на БНПД

 • Членовете на БНПД съзнават, че техните професионални действия и авторитет се влияят както от публичните им изяви, така и от начина им на живот. Те приемат отговорността да са на ясно със своите индивидуални възможности и ограничения, да бъдат в течение на новостите в псохотерапията, да подобряват и обновяват уменията и знанията си, да се стремят да поддържат и отстояват високи стандарти в професията си и да бъдат отговорни за последствията от своите думи, действия и взаимодействия.
 • Социалната роля на членовете на БНПД като аналитични психотерапевти, психоаналитици по неорайхианска психотерапия и консултанти по неорайхианска психотерапия изисква регламентиране и стандартизиране на вътрешните и външни професионални взаимоотношения и взаимодействия.
 • Принципите на поведение във взаимоотношенията и взаимодействията на аналитичните психотерапевти, психоаналитиците по неорайхианска психотерапия и консултантите по неорайхианска психотерапия предполагат, че нарушаването им може да засегне интересите на пациента, клиента, обучаващия се, терапевта, обучителя, колегиалната общност, да ощети терапевтичната или обучителна програма, професионалния авторитет или обществото.
 • Членовете на сдружението са отговорни за своето лично и професионално развитие. Те приемат основното положение, че професионалните им занимания са невъзможни без обучение и квалификация. Тази квалификация включва и съответна индивидуална терапия, свързана с последователно и продължително анализиране и утвърждаване в рамките на академичната йерархия. Професионалната подготовка по учебния план завършва с дипломиране от съответна институция, каквато е Института по психотелесна психотерапия, акредитирано от Европейската асоциация по телесна психотерапия.

II. Основни принципи на работа

1.  Индивидуална терапия

1.Прозрачност, Съответност, Отговорност
1.1. Придържането към тези три принципа на взаимоотношение между психотерапевта и клиента осигурява същинските условия за работа с проблематиката/патологията на клиента.

2.  Договореност
2.1. Аналитичните психотерапевти, психоаналитиците по неорайхианска психотелесна психотерапия и консултантите по неорайхианска психотелесна психотерапия сключват ясни договори със своите клиенти относно честотата на посещенията, заплащането, методите на работа, нивото на намеса, целите, продължителността на сесиите и терапията.
2.2. В интерес на терапията на клиента, ако е необходимо, се прави пре-договаряне и/или допълнително договаряне, спазвайки принципите на договаряне.
2.3. В случай, че клиентът не се води на психиатричен диспансерен учет, на него му се предлага, като част от договарянето на условията в терапевтичния процес, да подпише стандартна форма за декларирано съгласие, чието съдържание произтича от Хелзингската харта за правата на човека и българското законодателство. (Виж приложение N1)
2.4. При работа с непълнолетни и малолетни неотменна част от договарянето на терапевтичния процес е подписването на стандартна форма на декларация от законните настойници на клиента за информирано съгласие, чието съдържание е съобразено с законодателството на Република България.

3.  Конфиденциалност
3.1. Аналитичните психотерапевти, психоаналитиците по неорайхианска психотелесна психотерапия и консултантите по неорайхианска психотелесна психотерапия имат задължението да запазят в тайна информацията, получена от клиентите си в хода на работата с тях.
3.1.1. Те споделят подобна информация с други лица, само със съгласието на клиента или на друг законен негов представител.
3.1.2. Изключения от това правило може да се допускат само в случаите, когато задържането на информацията може да нанесе вреда на клиента, предполага явна опасност за клиента или за други хора или в случаите, когато е постъпило писмено оплакване от страна на клиента или негов настойник до етичната комисия на БНПД. В този случай информацията трябва да бъде предадена само на тези, които могат да предприемат адекватни действия в дадената ситуация, при спазване на законовите разпоредби.
3.2. За осигуряване на конфиденциалност във връзка с психотерапевтичния процес и изследвания аналитичните психотерапевти, психоаналитиците по неорайхианска психотелесна психотерапия и консултантите по неорайхианска психотелесна психотерапия са длъжни да се погрижат за ясна договореност с лицата, ползващи техните услуги.
3.2.1. В договореността се уточнява начинът на гарантиране на конфиденциалността: кой ще има достъп до тези материали, колко дълго те ще се съхраняват.
3.2.2. В случай на запис или на заснемане на сесия или част от сесия (магнетофонен запис, видеокамера, фотоапарат или друга мултимедийна форма) задължително се изисква съгласието на клиента.
3.2.2.1.  За демонстрация, прослушване или друго използване на материала е необходимо допълнително писмено разрешение, от което да е ясно къде, кога, пред кого и в каква форма може да бъде използван съответния материал.
3.2.2.2.  Договаря се с клиента и колко време може да се пази този материал.
3.2.3.   Ако клиент или участник в групата не потвърди съгласието си, материалът незабавно се унищожава.
3.3. Аналитичните психотерапевти, психоаналитиците по неорайхианска психотелесна психотерапия и консултантите по неорайхианска психотелесна психотерапия информират възложителите и клиентите за правилата и изискванията за спазване на конфиденциалност според настоящия кодекс.

4.  Компетентност
4.1. Аналитичните психотерапевти, психоаналитиците по неорайхианска психотелесна психотерапия и консултантите по неорайхианска психотерапия предлагат само тези услуги, които са в рамките на тяхната професионална компетентност и съответстват на тяхната квалификация и опит.
4.2. Те осъзнават своите професионални ограничения и при необходимост, в полза на добрия изход на терапевтичния процес и в интерес на своя клиент, се обръщат към други специалисти за консултация или препращане.

5.  Взаимоотношения с клиентите
5.1. Аналитичните психотерапевти, психоаналитиците по неорайхианска психотелесна психотерапия и консултантите по неорайхианска психотелесна психотерапия участват в психотерапевтичния процес, бидейки самите себе си – като професионалисти и хора.
5.1.1. Те осъзнават във всеки момент както личните си характерови ограничения, така и променящото се във времето актуално състояние на своя клиент.
5.1.2. Тези процеси се съпровождат от тяхното емпатийно отношение, но това не изключва отхвърляне на патогенни (от гледна точка на неорайхианската теория и практика) поведенчески модели на клиента. Това цели единствено и само преодоляване на проблематиката/патологията на клиента и се прави съответно на тук-сегашната психодинамика, със зачитане на човешкото достойнство на клиента.
5.2. Поради телесно-ориентирания характер на неорайхианската психотерапия докосването на клиента е приемливо. То се осъществява само при условия на съгласие от страна на клиента и в съответствие с принципите на етичния кодекс на Европейската асоциация на психотелесните терапевти. Трябва да отговаря на тук и сегашната психодинамика; да е адекватно на потребностите и целите на клиента, които се поставят в психотерапевтичния процес.
5.3. Сексуалност. В съответствие с емпиричния и теоретичен опит на неорайхианската школа работата със сексуалността и оргазмената потентност на клиента представлява съществена част от псиихотерапевтичната работа с него.
5.3.1. Сексуалните потребности, мисли и интереси на клиента, насочени към психотерапевта се приемат за валидни тук и сега и се работи върху тях. Те се осъзнават, отреагирват и анализират в процеса на работа.

  • Сексуални отношения в рамките на психотерапевтичния процес са неприемливи, означават разрушаване на психотерапевтичната диада и налагат прекратяване на психотерапията.

2.  Групова терапия

1.  Етичните принципи в груповата терапия са същите, както тези в индивидуалната, но приложими към ситуация, в която аналитичните психотерапевти, психоаналитиците по неорайхианска психотелесна психотерапия и консултантите по неорайхианска психотелесна психотерапия балансират изискванията на групата и тези на индивидуалния член.

2.  Членовете на групата приемат етичните принципи за работа в неорайхианската група.

 • Конфиденциалност
 • Прозрачност
 • Съответност
 • Отговорност
 • Няма правила

3.  Взаимоотношения и взаимодействия обучаващи/обучавани

1.  Професионалната общност поема отговорност да работи за осъществяване на целите и научните програми на Института по Психотелесна Психотерапия – София, акредитиран от Европейската Асоциация по Психотелесна Психотерапия.

2.  Професионалната общност на БНПД ще следи, че в обучителния процес и взаимоотношения между обучаващи/обучавани ще бъдат спазвани изискванията на програмата за подготовка на Европейската асоциация по психотелесна психотерапия.

3.  При взаимоотношенията на колегите в процес на супервизиране са валидни етичните принципи при терапията и обучението, но приложени към ситуация, в която колегата супервизор подкрепя и контролира колегата-супервизиран, с цел да се подобри професионалното му ниво.
3.1. Обучителите поставят за своя основна цел професионалното израстване и личностно развитие на обучаващите се.
3.2. Обучителят насочва обучаващия се към друг колега, ако интересите и начинът на приложение на знанията изискват непритежавани от обучителя знания и умения.

4.  Ясно се заявява и осъзнава разликата между ръководене в супервизия и терапия, като през цялото време се зачитат тези граници и разлики.
4.1. Супервизираният поема отговорност за своята психотерапевтична работа с клиентите си.

5.  Близки и приятели не се приемат за супервизиране.

6.  В позицията на обучители или аналогична дейност в различни курсове или групи, особено ако участниците не са психолози, внимателно се следи дали участието им няма да предизвика нежелателни впечатления и дали дейността им отговаря на изискванията за работа в професионалната общност.

4.  Професионални и междуличностни взаимоотношения

1.  Професионалните и междуличностни взаимоотношения с колегите изискват взаимно уважение и зачитане.
1.1. Колегиалните отношения включват симетрични, хоризонтални и открити модели на общуване.
1.2. Членовете на БНПД се отнасят към компетентността и задълженията на колегите си и на другите професионални групи с уважение.
1.2.1. Те са на ясно кога може да се използват компетентността и уменията на друг професионалист, както и техническите и административни ресурси в полза на клиентите им.

2.  Въздържат се от субективни съждения за колегите си и тяхната работа, но могат да правят обоснована критика – открито и в присъствието на критикувания колега.Проявяват лоялност към колегите си и не критикуват и не говорят в ущърб публично за отсъстващи.

5. Публични изявления

1. Публичните изявления, изказвания, съобщения, информациии и коментари имат за цел да помогнат на колегите и на хората да осъществят своите добре информирани и свободни избори.
1.1. Когато правят изказвания като специалисти, те се стремят към обективност и точност.
1.2. Аналитичните психотелесни психотерапевти, психоаналитиците по неорайхианска психотелесна психотерапия и консултантите по неорайхианска психотелесна психотерапия информират за характера на професионалната си дейност по такъв начин, че да избегнат неправилно разбиране от аудиторията за спецификата на същата.

2.  Членовете на БНПД не се опитват да предотвратят или възпрепятстват публична критика по отношение на работата си. Те са отговорни публичните им изяви да не съдържат неточна информация, уронваща неоправдано авторитета на друг колега или школа. Не си правят самоцелна реклама.

6. Нарушения на етичния кодекс

1.  При нарушение на етичния кодекс конкретните нарушения се разглеждат от комисията по етика на БНПД.
1.1. Изборът на комисията става на Общо събрание на сдружението.

2.  Заключенията на комисията по етика се представят за разглеждане от Управителния съвет на БНПД. Тези заключения потвърждават или отхвърлят нарушаването на  отделни точки  от етичния кодекс.

3.  Нарушенията на етичния кодекс се разглеждат, независимо дали представляват закононарушения и се преследват по силата на законодателството на Р. България.

4.  Сведения за нарушенията на етична норма могат да постъпват, както от клиенти, така и от колеги и обучаващи се колеги.
4.1. Заявленията за нарушения трябва задължително да се представят в писмен вид пред етичната комисия с подробно излагане на аргументите и описание на нарушенията. Те трябва да са подписани с пълното име и адрес на заявителя (Анонимни или устно направени заявления не се разглеждат).
4.2. Заявленията се разглеждат от етичната комисия, която е упълномощена да взима окончателни решения.

5.  Председателят на комисията е длъжен да свика нейните членове в десетдневен срок от получаване на заявлението.
5.1. Комисията по етика определя компетентен докладващ, събиращ и изследващ материалите по заявлението, който е длъжен да изслуша страните, да събере необходимите сведения и да ги предостави на комисията.
5.1.1.   Докладчикът представя в писмен вид своите заключения.

6.  Комисията по етика, от своя страна, приема заключението на докладчика и ако е нужно – отново изслушва страните, проверява всички документи и прави съответните експертни заключения.
6.1. Ако комисията по етика не е удовлетворена от проучването и от качеството на представяне на случая, тя може да изиска нова експертиза и нов докладчик.

7.  В срок от един месец след оплакването комисията съобщава своето заключение.

8.  Членовете на БНПД предоставят на комисията по етика всички налични сведения и документи във връзка с нейни разследвания.

9.  Комисията по етика взима своите решения по представените заявления с пълно мнозинство.

10.  Заключенията се представят в писмен вид на Управителния съвет на БНПД, като копия от него се изпращат на засегнатите страни.

11.  Заключенията на комисията по етика могат да потвърдят или да отхвърлят точките от заявлението за нарушение на етичния кодекс. Тя не определя и не налага санкции, но може да препоръча на члена на сдружението, обект на критика в заявлението, супервизия, интервизия, тренинг или друга форма на обучение или получаване на обратна връзка.

12.  Решения, свързани с членство в БНПД, в подобни ситуации, се взимат само от Общото събрание, съгласно Устава на сдружението.

13.  Решенията и препоръките на комисията по етика са окончателни, не подлежат на разгласяване и са валидни за срок от девет месеца.

14.  Решенията на Общото събрание могат да бъдат публично оповестявани при необходимост, когато това е гласувано от мнозинството на Общото събрание.