УСТАВ

на сдружение с нестопанска цел
“БЪЛГАРСКО НЕОРАЙХИАНСКО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНО ДРУЖЕСТВО”

I. Общи положения

 Чл. 1. (1) „Българско неорайхианско психотерапевтично дружество” (БНПД) е сдружение, което обединява на доброволен принцип дееспособни физически лица – специализирали, специализиращи или проявяващи интерес към неорайхианската аналитична психотерапия, както и юридически лица.

(2) БНПД е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл. 19 и следващите от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) БНПД осъществява дейността си съобразно нормите на действащото в Република България законодателство, настоящия устав, Етичния кодекс и решенията на Общото събрание.

Чл. 2. В настоящия устав ще се използват следните съкращения:
БНПД – Българско неорайхианско психотерапевтично дружество
ЕАВР – Европейска асоциация за телесна психотерапия (European Association of Body Psychotherapy)

БАП – Българска асоциация по психотерапия

ОС – Общо събрание

УС – Управителен съвет

ЕК – Етична комисия

II. Наименование, седалище и срок

 Чл. 3. Наименованието на сдружението е: „Българско неорайхианско психотерапевтично дружество”, което може да се изписва на латиница по следния начин „Bulgarian Neoreichian Psychotherapeutic Society”.

Чл. 4. Седалището на БНПД е в гр. София, с адрес на управление: гр. София 1618, ж.к. “Овча купел”, бл. 507, вх. Д, ет. 1, ап. 117.

Чл. 5. Сдружението е учредено без срок.

III. Основни цели

 Чл. 6. Основните цели на сдружението са:

 1. Да работи за развитието и популяризирането на Неорайхианската аналитична психотерапия в различни културни и научни среди в страната и в чужбина.
 2. Да защитава интересите на своите членове пред физически и юридически лица.
 3. Да подпомага и стимулира професионалната квалификация на своите членове.
  4. Да сътрудничи с други организации, агенции, съюзи и сдружения в страната и в чужбина, с дейност в сферата на психотерапията, психологията и психиатрията.
 4. БНПД приема като свое задължение и приоритет да наблюдава дейността на всички свои членове за спазване на стандартите, определени от Форума към ЕАВР.
 5. Да не допуска дублиране на ръководствата – членовете на Управителните съвети на професионалните организации и на Тренинг институтите и/или обучителни организации, за да се предотвратят конфликти на интереси.
 6. Управителния съвет и Етичната комисия на БНПД се ангажират ежегодно да организират срещи, дискусии, семинари и др. за членовете си, в които да се разискват етичните норми на БНПД, ЕАВР и БАП.

IV. Средства

 Чл. 7. БНПД ще постига своите цели чрез:

 1. Участие, организиране и провеждане на конференции, дискусии и консултации за обмяна на професионален опит на местно, национално и международно ниво.
 2. Осъществяване на контакти със сродни сдружения в страната и в чужбина, с български и чуждестранни психотерапевти.
 3. Разпространение в средствата за масова информация или в собствено печатно издание на постиженията в областта на Неорайхианската аналитична психотерапия.

V. Дейност

Чл. 8. БНПД като юридическо лице с нестопанска цел се самоопределя като сдружение, което осъществява дейност в частна полза.

Чл. 9. БНПД може да осъществява допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, като приходът се използва за постигане на определените в устава цели.

Чл. 10. БНПД не разпределя печалба.

VI. Членство

Чл. 11. Членството в БНПД е доброволно и се квалифицира в следните три групи:

11.1. РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ – преподаватели, супервайзори, специализирали или специализиращи Неорайхианската аналитична психотерапия;

11.2. АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ – представители от други терапевтични общности или симпатизанти на Неорайхианската аналитична психотерапия;
11.3. ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ – лица с изявен принос към дейността на БНПД.

Чл. 12. Редовни и асоциирани членове се приемат с решение на УС по тяхна писмена молба, в която кандидатът декларира, че е запознат и приема настоящия устав и че е съгласен да спазва Етичния кодекс на БНПД. Към молбата следва да се приложи кратко професионално представяне на кандидата, както и мотивирана препоръка за прием от настоящ член на БНПД.

Чл. 13. Кандидатите юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в БНПД.

Чл. 14. Молбата се разглежда от УС на първото заседание след нейното подаване. УС може да уважи молбата или направи мотивиран отказ. Кандидатът се уведомява писмено за решението на УС.

Чл. 15. В 14 (четиринадесет) дневен срок след получаване на съобщението, че УС е уважил молбата му, кандидатът се задължава да плати в полза на БНПД членски внос, съразмерно на месеците, за времето от приема му до края на съответната календарна година.

Чл. 16. Почетен член се приема от ОС по инициатива на всеки един от членовете на сдружението, като същият се вписва и в устава на сдружението. Почетните членове не дължат членски внос. Настоящи почетни членове на БНПД са: проф. Валдо Бернаскони, проф. Павел Александров и Любка Емануилова.

Чл. 17. (1) Членовете на БНПД имат следните права:

 1. Да участват в управлението и в дейността на сдружението.
 2. Да бъдат информирани за неговата дейност.
 3. Да се ползват от имуществото и от резултатите от дейността на сдружението.

(2) Редовни членове, завършили специализация и дипломирани в методите на Неорайхианската аналитична психотерапия, имат право да бъдат избирани за членове на УС и ЕК.

(3) Текущо специализиращите редовни членове (специализанти), асоциираните и почетните членове не могат да бъдат избирани за членове на УС и ЕК.

Чл. 18. Членовете на БНПД са длъжни:

 1. Да спазват Устава и Етичния кодекс.
 2. Да изпълняват решенията на органите на БНПД.
 3. Да участват в дейността на сдружението и да спомагат за осъществяване на целите му.
 4. Да не извършват действия и/или бездействия, които противоречат на целите на сдружението и го злепоставят.
 5. Да внасят в срок до 30 юни на съответната година годишния членски внос, платим по банков път. Размерът на годишния членски внос е 90 лв. за дипломирани психотерапевти и 60 лв. за специализанти. Членовете на УС и почетните членове не дължат членски внос.

Чл.  19. Членството в БНПД се прекратява по право и се констатира с решение на УС:

 1. По молба на лицето, адресирана до УС, считано от датата на получаването й в БНПД.
 2. По обективни причини – с настъпване на смъртта или поставянето под запрещение на физическото лице, респ. прекратяване на юридическото лице.
 3. При отпадане, поради неплащане на дължимия годишен членски внос в посочения в чл. 18, т. 5 размер и срок и/или поради пълно неучастие в дейността на сдружението за период от 3 години, което се констатира по документи от УС.

Чл. 20. Член на БНПД може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато:

(1) Наруши някое от другите, предвидени в точки 1, 2, 3 или 4 на чл. 18 задължения;
(2) Извърши други действия, които водят до хипотеза на несъвместимост с членството му по закон или по Устав.

(3) При нарушения по чл. 18, т. 1, 2, 3 или 4, УС изпраща покана до лицето, в която определя срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици. При неспазване на срока, се преминава към процедура за изключване.

(4) Решението на ОС за изключване се съобщава писмено на лицето, което има право да го обжалва пред окръжния съд по седалището на сдружението на основание чл. 25 ал. 6 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 21. При прекратяване на членството, БНПД не дължи връщане на направените имуществени вноски.

Чл. 22. Замразено членство – всеки член може с предварително подадено до УС писмено уверение да уведоми, че за определен период от време се оттегля от упражняване на психотерапевтична дейност и за този период не подлежи на представяне в сайта на БНПД и участие в срещи и семинари, организирани от БНПД за членовете на дружеството и не заплаща членски внос.

VII. Органи на управление

Чл. 23. (1) Върховен орган на сдружението е Общото събрание.
(2) Управителен орган е Управителният съвет.
(3) Помощен орган е Етичната комисия.

Чл. 24. (1) ОС се състои от всички членове на сдружението.

(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

Чл. 25. Компетентност на ОС:

 1. Изменя и допълва Устава и Етичния кодекс;
 2. Избира и освобождава членовете на УС и неговия Председател, определя възнаграждението им;
 3. Избира и освобождава членовете на ЕК и нейния Председател, определя възнаграждението им;
 4. Приема почетни членове на сдружението;
 5. Изключва членове на сдружението, съгласно разпоредбите на чл. 20 и чл. 21;
 6. Взема решение за участие в други организации;
 7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 8. Приема основните насоки за дейността на сдружението;
 9. Приема бюджета на сдружението;
 10. Взема решение относно размера на встъпителната вноска и членския внос;
 11. Приема отчета за дейността на УС;
 12. Отменя решенията на други органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на БНПД;
 13. Взема решение за разпореждане с недвижимите имоти на сдружението и обременяването им с тежести;
 14. При необходимост от извършване на по-специфична дейност, породена от или подпомагаща основната дейност на сдружението, съставя комисии, като помощни органи към УС, определя техния числен и персонален състав и приема правилата за тяхната работа.
 15. Взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона или настоящия устав.

Чл. 26. ОС се свиква редовно – веднъж годишно – или извънредно, ако дейността на сдружението го налага.

Чл. 27. Инициатива за свикването му има УС. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат от УС да свика ОС и ако той не отправи писмена покана в едномесечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл. 28. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на ОС, както и указание по чия инициатива се свиква. Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията най-малко 15 (петнадесет) дни преди насрочения ден за провеждане на събранието и в същия срок се публикува на уебсайта на БНПД.

Чл. 29. Към датата на обявяване на поканата, писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на БНПД и да се предоставят на всеки член при поискване.

Чл. 30. (1) ОС е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с 15 минути по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Чл. 31. При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас. Всеки един член може да представлява в ОС до трима други членове на сдружението и да гласува по пълномощие от тяхно име. Упълномощаването се удостоверява с изрично писмено пълномощно.

Чл. 32. Член на БНПД няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително.

Чл. 33. (1) Решенията на ОС се взимат с обикновено мнозинство (50 плюс 1 гласа) от присъстващите.

(2) Решенията по чл. 25, т. 1, 7 и 13 се взимат с квалифицирано мнозинство – 2/3 от присъстващите.

(3) След решения на ОС по чл. 25, т. 1 – новият Устав и Етичен кодекс се съставят и подписват от председателя на УС, който отговаря за съответствието между текста им и записаното в протокола от ОС.

Чл. 34. ОС не може да взима решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Чл. 35. (1) За всяко заседание на ОС се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му. Протоколът се изпраща на имейл до всички актуални членове на БНПД в срок от най-много 2 седмици след изготвянето на протокола.

(2) Протоколът, с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга и се съхранява в архива на БНПД.

(3) Всеки член, присъствал на ОС, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Чл. 36. (1) ОС може да се проведе и чрез използването на софтуерен продукт за комуникация в реално време, като Skype, Zoom и други подобни, които позволяват създаване на конферентна връзка между всички присъстващи на събранието, така че да е гарантирано установяването на самоличността на участниците и позволяваща участието им в обсъждането и вземането на решения от ОС.

(2) Когато се предвижда използването на софтуерен продукт за провеждане на ОС, това се вписва в поканата за събранието, като се посочва конкретният софтуерен продукт, който ще бъде използван, като всички членове на сдружението трябва да получат по имейл линк и парола за  достъп.

(3) В случая на ал. 1 от този член, наличието на кворум се удостоверява в протокола от ОС, като се вписват поименно всички присъствали на събранието членове на сдружението и се отбелязва дали са се явили присъствено или са участвали в ОС онлайн. Ако ОС се провежда при смесена форма на участие – част от членовете присъствено и част, участващи чрез използване на софтуерен продукт, то в протокола задължително се отбелязва колко членове са взели участие в събранието присъствено и колко онлайн.

Чл. 37. Всеки член на сдружението, УС и прокурорът, могат да сезират окръжния съд по седалището на сдружението, да се произнесе относно законосъобразността на решението на ОС или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

Чл. 38. (1) УС се състои от трима членове на сдружението, от които единият е избран от ОС за председател.

(2) За членове на УС и Председател могат да бъдат избирани само редовни членове, завършили специализация и дипломирани в методите на Неорайхианска аналитична психотерапия.

(3) Два месеца преди провеждане на отчетно-изборно събрание на сдружението, кандидатите за членове на УС, представят писмено на действащия УС, своята мотивация за кандидатурата им, както и визията си за управление на сдружението през предстоящите 3 години от мандата им.

(4) Всеки член на БНПД има право да предлага кандидати за членове на УС в срок от 2 месеца преди датата на провеждане на отчетно-изборното събрание на сдружението. В случай, че предложеният редовен член приеме да се кандидатира, той представя писмено на действащия УС, своята мотивация, както и визията си за управление на сдружението през предстоящите 3 години от мандата.

(5) При липса на кандидатури в посочения в чл. 38, ал. 3 и 4 срок, а и във всички случаи, предложения за членове на УС могат да се издигат и по време на отчетно-изборното събрание.

(6) Всички кандидатури се подлагат на гласуване по време на отчетно-изборното събрание.

(7) За времето, през което изпълняват своята дейност, членовете на УС не дължат членски внос.

Чл. 39. (1) УС се избира за срок от три години.

(2) До вписване на новия УС в Агенцията по вписванията, досегашният УС трябва да съдейства за надлежното представителство на БНПД пред трети лица.

Чл. 40. Управителният съвет:

 1. Приема редовни и асоциирани членове на сдружението.
 2. Осигурява изпълнението на решенията на ОС.
 3. Изключва членове на сдружението, съгласно разпоредбите на Чл. 19
 4. Разпорежда се с имуществото на сдружението, при спазване изискванията на този Устав
 5. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет.
 6. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението.
 7. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
 8. Приема правила за работата си.
 9. Води и съхранява документалния архив на сдружението със задължение да го предаде на следващия УС или определя лице, лично отговорно за тази дейност.
 10. Взима решения по всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на ОС.

Чл. 41. (1) Заседанията на УС се свикват от Председателя, не по-рядко от веднъж на 2 месеца, по негова инициатива или по писмено искане на друг член на УС.

(2) Ако Председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС.

(3) Заседанията на УС са отворени за желаещите да присъстват членове на сдружението.

Чл. 42. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на УС. За присъстващо се счита лице, с което има двустранна телефонна или интернет връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решенията.

(2) За заседанието се води протокол, който се подписва от присъстващите членове на УС.

(3) Решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

Чл. 43. УС взима решенията си с обикновено мнозинство (50%+1 гласа) от всички членове.

Чл. 44. Всеки заинтересован член може да оспори пред ОС решение на УС, което е взето в противоречие със закона, с този устав или с предходно решение на ОС. Това следва да се направи в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 45. Членовете на Управителния съвет носят лична отговорност за действията си, с които са довели до увреждане на имуществото и интересите на сдружението.

Чл. 46. (1) Председателят на УС се избира от ОС за срок от три години.
(2) Председателят на Управителния съвет:

 1. Представлява сдружението.
 2. Ръководи текущата дейност на сдружението.

Чл. 47. Етичната комисия се избира от ОС с мандат от три години. Състои се от трима членове, измежду които един Председател, и работи по сигнали за нарушения на Етичния кодекс от страна на членове на сдружението.

VIII. Имущество на сдружението

Чл. 48. Имуществото на БНПД се състои от парични средства, движимо имущество, недвижими имоти, ограничени вещни права, дялово участие в дружества, ценни книжа, вземания и други активи.

Чл. 49. Източници на средства са членския внос, дарения, завещания, както и приходите от стопанската дейност на сдружението.

IX. Прекратяване и ликвидация

 Чл. 50. (1) Сдружението се прекратява:
1. Пo решение на ОС.
2. По решение на окръжния съд по седалището на сдружението, в случаите на чл. 13. ал. 1, т. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 51. Ако ОС не е взело решение за разпределяне на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът го разпределя между членовете на сдружението, по равно.

Този Устав е приет от Общото събрание на сдружението, проведено на 22 Октомври 2021 г. и влиза в сила след вписването му по партидата на сдружението и съгласно чл. 33, ал. 3 от него се подписа от Председателя на УС: